Avstandskrav

Orkdal energi nett stolpe himmel v2

Det er viktig at man i starten av en bygge prosess avklarer reglene omkring avstand til nettanlegg i det området der det skal bygges.

Det er direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har satt avstandskravene i "Forskrift om elektriske forsyningsanlegg" (FEF 2006).

I denne folderen er det beskrevet avstandskrav i forhold til gjeldende forskrifter, som man må ta hensyn til når man planlegger å bygge.

Avstand fra høyspentlinjer (22kV) til viktige bygninger (bolighus), lagerplasser etc.:

Minsteavstand på minimum 6 meter, målt vannrett fra nærmeste faseleder (tråd) til nærmeste bygningsdel, for eksempel terrasse, takutspring etc.

Avstand fra høyspentlinjer (22kV) til mindre viktige bygninger:

Avstandskravet til mindre viktige bygninger, som garasjer, uthus og lignende er 5 meter, målt vannrett fra nærmeste faseleder (tråd) til nærmeste bygningsdel. Det tillates kryssing over mindre viktige bygninger med en grunnflate på inntil 50 m², som ikke benyttes til boligformål. Avstand mellom en mindre viktige bygning og en annen bygning må være minimum 4 meter. For mindre garasjer med plass til inntil 2 biler kan avstand til viktig bygning i slike tilfeller reduseres til 2 meter.

Avstand fra lavspentlinjer (230/400V):

Uisolert nett (blank linje): Vannrett direkte avstand mellom bygning eller bygningsdeler og lavspentmast skal være minimum 1,5 meter for uisolert nett. Minstehøyde over bygning eller bygningsdeler er 4 meter.

Isolert nett (linje belagt med isolasjon): For isolert nett er kravet at linjen skal være utenfor rekkevidden fra vinduer, terasser, tak og lignende, som vanligvis er tilgjengelig uten bruk av hjelpemidler som stiger. Minstehøyde over bygning eller bygningsdeler er 2,5 meter.

Høyspent- og lavspentkabler i bakken:

Det er generelt ikke tillatt å bygge over jordkabeler, og det er ønskelig med en byggefri sone på minimum 1 meter på hver side av kabelen. Større avstand anbefales for å holde magnetfeltet lavt.

Avstand fra nettstasjoner:

Det må minimum være en avstand på 5 meter mellom viktig bygning og nettstasjonen. For mindre viktige bygninger tillates det minst 1 meter, men det skal da være utført i ikke brennbar kledning og det skal være en avstand på minst 2 meter mellom denne og viktig bygning.

Nettselskapet skal alltid kontaktes før det bygges nær nettanlegg.

Bygge og grave