Hvis uhell skjer

graveskade

Ved uhell eller skader på våre nettanlegg må du umiddelbart stanse arbeidet. Meld alltid fra til Nettselskapet.

Strømgjennomgang krever øyeblikkelig førstehjelp!

Kjøretøy i berøring med høyspentlinje

  • Varsle Nettselskapet så raskt som mulig
  • Sørg for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet
  • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av
  • Må du fjerne deg fra kjøretøyet pga. brann, så hopp ned på bakken med bena mest mulig samlet
  • Unngå kontakt med kjøretøy og jord samtidig

Skade på kabel og rør

  • Gå bort fra kabelen, og hold folk på avstand
  • Kontakt Nettselskapet
  • Kontakt Nettselskapet også ved små rifter og skader i isolasjon, rør eller plastkappe

Tre eller andre gjenstander som kommer i kontakt med linje

  • Ikke fjern eller berør treet/gjenstanden, det kan være strømførende
  • Kontakt Nettselskapet

Bygge og grave Entreprenør